យន្តការពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់ (UPR) ២០១៩


ការ​ពិ​និត្យ​រ​បាយ​កា​រណ៍​ជា​ស​ក​លតា​ម​កា​ល​កំណត់​របស់​ប្រ​ទេស​កម្ពុ​ជា​បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ ៣០ ​ម​ក​រា ​ឆ្នាំ២០១៩។

​គ​ណៈប្រ​តិ​ភូ​កម្ពុ​ជា ​បានដឹ​ក​នាំ​ដោយ ​ឯកឧត្តម ​កែវ ​រ៉េ​មី ​ប្រ​ធាន​គ​ណៈ​កម្មាធិ​កា​រ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​កម្ពុ​ជា។

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី០១ ​ខែ​កុម្ភៈ ២០១៩ ​ក្រុម​កា​រ​ងារ​បាន​អ​នុម័ត​រ​បាយ​កា​រណ៍ស្តី​ពី​កម្ពុ​ជា។

​សូម​មើល​សម័យ​ប្រ​ជុំ​នៅ​ទី​នេះ ​តាមបណ្តាញ​ទូរ​ទស្សន៍ អ.ស.ប។

​សូម​អានខិ​ត​ប័ណ្ណ​ងាយ​យល់អំ​ពី​ការ​ពិ​និត្យ​រ​បាយ​កា​រណ៍​ជា​ស​កល​តា​ម​កា​ល​កំណត់ ​នៅ​ទី​នេះ

​សម្រាប់​ព័ត៌​មាន​បន្ថែមស្តី​ពី​ការ​ពិ​និត្យ​រ​បាយ​កា​រណ៍​ជា​ស​កល​តា​ម​កា​ល​កំណត់ ​សូម​ចុច​នៅ​ទី​នេះ

Report of the Working Group on Cambodia and full list of UPR recommendations: English | Khmer