នីតិវិធីពិសេសផ្សេងទៀត
  • សេចក្ដីថ្លែងការណ៍បញ្ចប់បេសកកម្ម អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា សាស្ត្រាចារ្យវិធិតម៉ាន់តាផន ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ២០២២
 
  • Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association
31-05-2016
 
  • របាយការណ៍របស់លោក Miloon Kothari​ អ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធលំនៅដ្ឋានសមរម្យដែលជាសមាសភាគនៃសិទ្ធមានកំរិតជីវភាពសមរម្យ
21 March 2006