សង្គមស៊ីវិល និងសេរីភាពមូលដ្ឋាន

សំឡេងខ្ញុំសំខាន់

សិទ្ធិសេរីភាពខាងទស្សនៈ និងខាងការបញ្ចេញមតិ គឺជាសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានមួយដែលធានាការពារដោយច្បាប់ ដូចមានចែងក្នុងកតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិនយោបាយ និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ពលរដ្ឋទាំងឡាយ មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញគំនិត និងទស្សនៈរបស់ខ្លួនដោយសេរីដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែក ឡើយ។
 


More Videos