នីតិរដ្ឋ

បញ្ឈប់អំពើហិង្សាដោយមហាជន

ការកាត់ទោសដោយមហាជនជាអំពើខុសច្បាប់ ផ្ទុយពីគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាន ហើយចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ឍប់។


More Videos