តើការិយាល័យកម្ពុជាធ្វើអ្វីខ្លះ

ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស​ (OHCHR)

​ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ ១៩៩៣ ​​ការិ​យាល័យ​ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស (OHCHR) បាន និងកំពុងអនុវត្តអាណត្តិជាសកលរបស់ឧត្តមស្នងការក្នុងការការពារ និងលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្ស នៅប្រទេសកម្ពុជា។ សូមមើលស្នាដៃ និងសមិទ្ធិផលរបស់យើងតាមរយៈវីដេអូនេះ។


More Videos