សម្ភាសន៍អំពីតួនាទីរបស់ការិយាល័យ OHCHR ប្រចាំកម្ពុជា

កិច្ចសម្ភាសជាមួយ ឯកឧត្តម អ៊ិត រ៉ាឌី ស្តីពីតួនាទីរបស់ការិយាល័យ នៅកម្ពុជា ថ្ងៃ០២ តុលា ២០១៥


More Videos