​ភ្នំ​ពេញ​ថ្ងៃទី៨ ​ខែ​មី​នា ​ឆ្នាំ២០២២ – ​សិទ្ធិ​ទ​ទួល​បាន​លំនៅ​ឋាន​សម​រម្យនៅ​ក្នុង​ប្រ​ទេស​កម្ពុ​ជា​មិន​ត្រូវ​បាន​គោរព ​ការ​ពារ ​និងបំ​ពេញ​អោយ​បា​ន​ពេញ​លេញ​ទេ​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ផ្លាស់ទី​លំនៅ ​និង​ការ​តាំងទី​លំនៅ​ថ្មី​របស់​សហគ​មន៍ ​ប៉ុន្តែ​គោល​កា​រណ៍​ណែ​នាំ​ថ្មីស្តី​ពី​ការ​តាំងទី​លំនៅ​ថ្មី ​មាន​គោល​បំណង​ជួយ​ដល់​រាជ​រដ្ឋាភិ​បាល​ក្នុង​ការផ្តល់​នូវ​ស្តង់​ដា​លំនៅ​ឋាន​អោ​យ​មាន​ភាព​កាន់​តែប្រ​សើរ​ឡើង​ដល់​សហគ​មន៍​ដែល​ត្រូវ​បា​នបណ្តេញ​ចេញ។

​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​កិច្ចស​ហប្រ​តិ​បត្តិ​កា​របច្ចេក​ទេស​របស់​ខ្លួន​ជា​មួយ​រាជ​រដ្ឋាភិ​បាល​កម្ពុ​ជា ​ដើម្បី​ជួយ​ដល់ស្ថាប័ន​រដ្ឋ​ក្នុង​ការ​គោរព ​និង​ការពា​រ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស ​ការិ​យាល័យឧត្តម​ស្នង​ការ​អង្គ​កា​រ​សហ​ប្រ​ជា​ជា​តិ​ទ​ទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​ប្រ​ចាំ  ​កម្ពុ​ជា (OHCHR) ​បានផ្សព្វ​ផ្សាយ​នូវ​រ​បាយ​កា​រណ៍ស្តី​ពី​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស ​និង​ការ​តាំងទី​លំនៅ​ថ្មី​ដែល​ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន  ​គោល​កា​រណ៍​ណែ​នាំ ​និង​អ​នុ​សាសន៍​ដើម្បី​បង្កើត​គ​ណៈ​កម្មាធិ​ការ​អន្ត​រក្រ​សួង ​ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ប្រ​ឈម​ដែល​បា​ន​កំណត់​ក្នុង​លក្ខ​ណៈ​រួម។


​សូម​អាន​សេ​ច​ក្តី​ប្រ​កា​ស​ព័ត៌​មាន​ទាំង​ស្រុង​នៅ​ទី​នេះ​ជា​ភា​សា Eng | Khmer.